025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

آرشیو مقاله ها

چكيده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر موسيقي درماني بر كاهش افسردگي و احساس تنهايي سالمندان انجـام
شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر مطالعهاي شبه تجربي با روش پيش آزمون و پس آزمون با گـروه كنتـرل بـود. 38
سالمند (20 مرد و 18 زن) با روش نمونهگيري در دسترس از شهرستان سيرجان انتخاب شدند و به تصادف دردو
گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده پرسـشنامه افـسردگي سـالمندان، پرسـشنامه احـساس
تنهايي و بسته آموزشي موسيقي درماني بود. مداخله شامل13 جلسه موسيقي درماني بود.
يافتهها: نتايج پژوهش حاكي از آن است كه افسردگي سالمندان پـس از مداخلـه كـاهش يافتـه اسـت. همچنـين
احساس تنهايي زنان در قسمت ارتباط با دوستان و نشانههاي عاطفي تنهايي، بهبود معنـادار داشـته اسـت امـا بـر
احساس تنهايي مردان تأثير معنادار نداشت.
نتيجهگيري: يافتههاي تحقيق نشان دادند كه موسيقي درماني ميتواند بـه عنـوان راهكـاري بـراي كـاهش شـدت
افسردگي سالمندان به كار رود؛ تأثير اين گونه مداخلات بين افراد دو جنس ميتواند متفاوت باشد؛ و اين تفـاوت
در زمينه كاهش احساس تنهايي نيز به چشم ميخورد.
كليد واژهها: موسيقي درماني، افسردگي، احساس تنهايي، سالمندي.
جایگاه موسیقی درمانی در کنترل اوتیسم
برای بسیاری از افراد دچار اوتیسم، موسیقی قلمرویی از لذت های خاص است و موسیقی درمانی راهکار مشهوری برای درمان خردسالان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم به شمار می رود. متاسفانه تعداد بسیار کمی از مربیان موسیقی برای کار با افراد دارای اختلال های ناشی از اوتیسم تربیت شده اند. بنابراین یافتن مربی ای که علاقه و توان آموزش صحیح خواندن یا نواختن را به کودکان مبتلا به اوتیسم علاقه مند به موسیقی داشته باشد، دشوار است؛ دشوارتر از آن، یافتن مربی برای نوجوان یا فرد بزرگسال دچار اوتیسم است.
جنگو راینهارت نوازنده گیتار جز و بلژیکی تبار از جمله برجسته‌ترین نوازندگان موسیقی جز می‌باشد. او در 23 ژانویه سال 1910 متولد شد و در 16 ماه مه سال 1953 زندگی را بدرود گفت.
طبیعت اوّلین معلّم موسیقی بشر بوده و انسان این صنعت را در اثر هوش و ذکاوت خداداد، رفته رفته تکمیل کرده است. به طوری که امروزه، تنها نمیتوان گفت که موسیقی صنعت است، بلکه در عین حال هنر و علم و زبان است. در فلسفۀ نظری ارسطو، موسیقی یکی از شعب ریاضی به شمار میرود و فیلسوفان اسلامی هم تقسیمبندی ارسطو را در کتابهای فلسفی ذکر کرده و موسیقی را جزء ریاضی محسوب داشتهاند، زیرا عنصر اصلی موسیقی یعنی صوت و زیر و بمی اصوات، در اثر نسبتهای ریاضی پیدا میشود و از طرفی چون تمام قواعد موسیقی به اندازۀ ریاضی مسلّم و بدون تغییر نیست و ذوق و قریحۀ سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، پس میتوان آن را هنر نامید.
در حال بارگذاری ...