025-32931503-4
09384652868
قم، 45 متری صدوق، نبش کوچه 11، زیرزمین داروخانه صادقی، پلاک 189

آوازایرانی_شناخت ردیف آوازی

مدیر مسئول آموزشگاه مکتب خانه میرزاعبدا...قم
،نوازنده و مدرس تار ، سه تار و ردیف های سازی و آوازی و فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی موسیقی دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
خواننده و مدرس آواز ایرانی و نیز ردیف های آوازی در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدالله قم
در حال بارگذاری ...